ایستگاه متروی امام حسین

ایستگاه متروی امام حسین ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود: