ایستگاه متروی راه‌آهن

ایستگاه متروی راه‌آهن ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود: