ایستگاه متروی میدان ولیعصر

ایستگاه متروی میدان ولیعصر نام موارد زیر است: