باز کردن منو اصلی

ایسیپوم گئومگوان گایا (متوفای ۴۰۷) پنجمین فرمانروای گئومگوان گایا، شهرستان-ایالت حاکم بر کنفدراسیون گایا در کرهٔ تاریخی بود. او پسر پادشاه گئوجیلمی و همسرش ملکه آجی بود. او با ملکه جئونگسین ازدواج کرد. آنها صاحب فرزندی به‌نام جواجی شدند که ششمین پادشاه گئومگوان گایا شد.

ایسیپوم گئومگوان گایا
پنجمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۳۴۶ تا 407
پیشینگئوجیلمی گئومگوان گایا
جانشینجواجی گئومگوان گایا
همسرملکه جئونگسین
فرزند(ها)جواجی گئومگوان گایا
پدرگئوجیلمی گئومگوان گایا
مادرملکه آجی
مرگ۴۱۷ میلادی
ایسیپوم گئومگوان گایا
هانگول이품왕 or 이시품왕
هانجا伊品王 or 伊尸品王
Revised RomanizationIpum wang or Isipum wang
McCune–ReischauerIp'um wang or Isip'um wang

منابعویرایش