در فارسی، ایشان، آن‌ها یا آنان ضمیر سوم شخص جمع است. ایشان معمولاً برای نمایش احترام، برای سوّم شخص مفرد به کار می‌رود. برای سوم شخص جمع -آن‌ها- و در موارد ادبی -آنان- بیشتر کاربردی تر است هر چند -ایشان- فخیم و رسمی تر است. آن‌ها در حقیقت ضمیر جمع اشاره به اشیاء است.