باتری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

باتری منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

باتری همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: