باز کردن منو اصلی

بازنمایی گرایی یکی از رویکردهای مربوط به تجربه خوداگاه در فلسفه ذهن است.

محتویات

بازنمایی گرایی چیست؟ویرایش

دیدگاهی است که بر اساس آن آگاهی به نوعی با بازنمایی (Representation) مرتبط است. بازنمایی گرایی به دو صورت قابل تعریف است: برخی بازنمایی‌ها آگاهی را به بازنمایی مرتبه اول مرتبط می‌دانند و برخی به بازنمایی‌های مرتبه دوم و بالاتر. منظور از بازنمایی مرتبه‌اول این است که حالتی ذهنی، خود، چیز دیگری را بازنمایی کند؛ مثلاً تجربه بصری من از یک سیب قرمز، یک سیب قرمز را بازنمایی می‌کند. معمولاً منظور از بازنمایی گرایی، بازنمایی گرایی مرتبه اول است. صورت تقلیل گرایانه این نظریه قائل است که جنبه پدیداری تجربهٔ آگاهانه چیزی جز محتوای بازنمایی تجربه نیست. برای مثال، جنبه پدیداری قرمزی در تجربه دیداری آگاهانه، طبق بازنمایی گرایی، چیزی جز محتوای بازنمایی قرمزی نیست. در بازنمایی گرایی مراتب بالاتر، آگاهی با بازنمایی مرتبه دوم (یا بالاتر) مرتبط است. منظور از بازنمایی مرتبه دوم این است که یک حالت ذهنی، حالت ذهنی دیگری را بازنمایی کند. مثلاً اکر من باور (بازنمایی مرتبه دوم) داشته باشم که دارم یک سیب قرمز می‌بینم (بازنمایی مرتبه اول)، آنگاه تجربه دیداری من از سیب قرمز دارای ویژگی آگاهی خواهد بود.

اقسام بازنمایی گراییویرایش

بازنمایی گرایی بنا به اینکه محتوای بازنمایی را چگونه معین کنیم، به انواع مختلف تقسیم می‌شود. اگر محتوای بازنمایی، همان اشیا و ویژگی‌های خارجی باشد، «بازنمایی گرایی راسلی» نامیده می‌شود و اگر آن را جهات یا جنبه‌های بازنمایی (شبیه Sense فرگه) بدانیم، دیدگاه ما «بازنمایی گرایی فرگه‌ای» خواهد بود. همچنین بنا به اینکه محتوا ذهنی را محدود یا گسترده بدانیم، بازنماییگرایی محدود یا گسترده خواهیم داشت؛ اگر معتقد باشیم که دوقلوهای فیزیکی (دو شخص که از همهٔ جهات مثل هم هستند) حالات پدیداری و کیفی یکسانی دارند، قائل به «درون‌گرایی پدیداری» شده‌ایم و اگر معتقد باشیم که دو بدل مذکور لزوماً حالات ذهنی یکسانی ندارند، بلکه حالات‌شان به واسطهٔ محیط‌های مختلفی که در آنها قرار می‌گیرند، تفاوت می‌کند، قائل به «برون‌گرایی پدیداری» شده‌ایم. اگر بازنمایی را که آگاهی پدیداری با آن یکی است، بازنمایی درون‌گرایانه بدانیم، یعنی معتقد باشیم که این بازنمایی صرفاً با آنچه در ذهن شخص است، متعین می‌شود، دیدگاه ما «بازنمایی گرایی درون‌گرایانه» است و اگر این بازنمایی را با امور بیرون از ذهن شخص متعین بدانیم، دیدگاه ما «بازنمایی گرایی برون‌گرایانه» است. بازنمایی گرایی برون‌گرایانه: ویژگی آگاهی یک ویژگی بازنمایی است که با آنچه در محیط خارج از ساختار درونیِ شخص وجود دارد، متعین می‌شود. بازنمایی گرایی درون‌گرایانه: ویژگی آگاهی یک ویژگی بازنمایی است که فقط با آنچه در ساختار درونی شخص وجود دارد، متعین می‌شود. بیشتر بازنمایی گرایان معروف قائل به برون‌گرایی در مورد محتوای بازنمایی هستند، مانند مایکل تای (Tye، Ten Problems of Consciousness، ۱۹۹۵) و فِرِد درتسکی (Dretske، ۱۹۹۵). اما برخی نیز قائل به بازنمایی گرایی درون‌گرایانه‌اند مانند دیوید چالمرز (Chalmers، ۲۰۰۴).

منابعویرایش

Lycan 2000, "representational theories of consciousness," Stanford Encyclopedia of Philosophy

جستارهای وابستهویرایش