بازی‌های المپیک تابستانی لندن

بازی‌های المپیک تابستانی لندن می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: