حکومت باکجه جدید در سال ۹۰۰ میلادی پس از تجزیه شیلا شکل گرفت و در سال ۹۳۶ توسط گوریو فتح شد. پایتخت آن در جئونجو، در استان جئولابوک-دو امروزی بود.

باکجه جدید

후백제 (後百濟)
Hubaekje
۸۹۲–۹۳۶
باکجه جدید (سبز) در سال ۹۱۵ میلادی.
باکجه جدید (سبز) در سال ۹۱۵ میلادی.
پایتختجئونجو
زبان(های) رایجزبان کره‌ای
دین(ها)
آیین بودایی، کنفسیوس گرایی، تائوئیسم، شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
شاه 
• ۸۹۲–۹۳۵
گیون هوون (اولین)
• ۹۳۵–۹۳۶
گیون سینگئوم (آخرین)
تاریخ 
• تأسیس
۸۹۲
• سقوط
۹۳۶
پیشین
پسین
Unified Silla
Goryeo Dynasty
امروز بخشی از کره جنوبی
باکجه جدید
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHu-baekje
مک‌کیون–ریشاورHu-paekche

فهرست پادشاهان باکجه جدید

ویرایش
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ گیون هوون ۸۶۷–۹۳۶ مؤسس سلسله باکجه جدید ۹۰۰–۹۳۵ جئونجو
۲ گیون سینگئوم ؟ - ؟ پسر گیون هوون ۹۳۵–۹۳۶ جئونجو

منابع

ویرایش