باز کردن منو اصلی

بتا یک حرف است و می‌تواند در معانی زیر به کار رود: