بتا گیسوی برنیکه

بتا گیسوی برنیکه یک ستاره است که در صورت فلکی گیسوی برنیکه قرار دارد.

بتا گیسوی برنیکه

نما
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی گیسوی برنیکه
بعد ۱۳h ۱۱m ۵۲.۳۹۳۵s
میل ‏ ۴۱.۴۵۹″ ۵۲′ ‎+۲۷°
قدر ظاهری (ع) ۴.۲۶
مشخصات
نوع طیف F9.5V or G0V[نیازمند منبع]
شاخص رنگ U−B 0.07
شاخص رنگ B−V 0.57
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۶.۱ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۸۰۱.۴۴ mas/yr
میل: ۸۸۲.۰۴ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۰۹.۵۴ mas
قدر مطلق (MV)۴.۴۵
جزئیات
جرم۱.۱۵ M
شعاع۱.۰۹ R
درخشندگی۱.۴۲ L
گرانش سطحی (log g)۴.۳۸ cgs
درجه حرارت۶,۰۲۹ کلوین
سن(۱.۵–۲.۵) × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
43 Com, Beta Com, Gl 502, GJ 876, HD 114710, HR 4983, BD +28°2193, GCTP 3015.00, LHS 348, LFT 978, LTT 13815, SAO 82706, FK5 492, HIP 64394.

منابع ویرایش