بخش دولتی که بخش عمومی نیز نامیده می شود ، بخشی از اقتصاد است که از خدمات عمومی و شرکت های دولتی تشکیل شده است. بخش های عمومی شامل کالاهای عمومی و خدمات دولتی مانند ارتش و نیرو های مسلح، زیرساخت ها، حمل و نقل عمومی، آموزش عمومی،مراقبت های بهداشتی عمومی و سازمان هایی است که برای خود دولت فعالیت می کنند

بخش عمومی یا بخش دولتی بخشی از اقتصاد است که بودجهٔ آن از بخش عمومی تأمین شده و خدمات اولیه دولتی را ارائه می‌کند. ترکیب بخش دولتی بسته به هر کشوری، متغیر است ولی در بیشتر کشورها بخش دولتی شامل خدماتی چون پلیس، ارتش، ترابری عمومی، راه‌های عمومی، آموزش ابتدایی و بهداشت عمومی است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector