نواحی ترجمه نشده

(تغییرمسیر از بخش رمزخوانی‌نشده)

نواحی ترجمه نشده می‌تواند در یکی از دو سمت چیدمان رمز آران‌ای پیام‌رسان جای داشته باشد. اگر در سمت پایانهٔ '۵ باشد، به آن بخش رمزخوانی‌نشدهٔ '۵ یا چیدمان جلودار، و اگر در سمت پایانهٔ '۳ باشد، به آن بخش رمزخوانی‌نشدهٔ '۳ یا چیدمان دنباله می‌گویند.