بدخشان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بدخشان ممکن از به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: