کشیدگی

(تغییرمسیر از برجستگی)

کشیدگی به معنی کشش و امتداد است. به اصطلاحات زیر بکار می رود: