بردار اقلیدسی

در ریاضیات، فیزیک و مهندسی، بردار اقلیدسی به شیئی هندسی اطلاق می‌گردد که دارای اندازه و جهت باشد. بردار عموماً با پاره‌خطی که طول آن متناسب با اندازهٔ بردار است و پیکانی که جهت بردار را نشان می‌دهد، نمایش داده می‌شود.

بردار و کمیت برداریویرایش

از مفاهیم اولیهٔ علوم ریاضی و فیزیک است و در فضای n بعدی حضور دارد (معروف به بردار اقلیدسی نیز هست) و عبارت است از پاره خطی جهت‌دار (به شکل پیکان نمایش داده می‌شود) با طولی مشخص. در فیزیک نیز کمیت برداری ریشه در همین تعریف دارد یعنی کمیتی که علاوه بر اندازه، نیاز به توصیف جهت آن نیز هست. مثلاً نیرو کمیتی برداری است و می‌گوییم ۲۰ نیوتون نیرو در جهت شمال.

جمع بردارهاویرایش

بردارها به روش مثلث که در آن انتهای هر بردار به ابتدای بردار بعد متصل شده و برداری دیگری که ابتدای آن سر بردار اول و انتهای آن انتهای بردار دوم است (بردار مجموع) و همچنین روش متوازی‌الاضلاع که مخصوص جمع دو بردار است جمع می‌شوند.

ضرب بردارویرایش

دوبردار:

  • در هم ضرب داخلی شده که حاصل یک عدد است.
  • یا در هم ضرب خارجی شده که حاصل برداری است که بر دو بردار ابتدایی عمود است.
  • یا در عدد ضرب شده که به استثنا صفر با حفظ راستا تغییر جهت و اندازه می‌دهند.

منابعویرایش