برفدانه کخ

برفدانه کُخ یک خم ریاضی است که در عینِ پیوستگی در همهٔ نقاط در هیچ نقطه‌ای مشتق‌پذیر نیست. این خم از نخستین نمونه‌های برخال‌ها بوده و در مقاله‌ای از ریاضیدان سوئدی هلگه فون کُخ در سال ۱۹۰۴ معرفی شده است. محیط =3×(4/3)به توان n n:شماره مرحله.

برفدانه کخ با هفت مرحلهٔ تکرار