برون‌همسری

برون‌همسری،[۱] برون‌کامی یا برون‌زامی (به انگلیسی: exogamy) نوعی نظام دادن به یک جامعه است. در جوامعِ برون‌زام، انسان‌ها باید با کسانی که بیرون از گروه خود هستند ازدواج کنند؛ از این رو حق ازدواج با افراد هم‌گروه و هم‌قبیلهٔ خود را ندارند. یا به عبارتی، افراد هم‌گروه به منزلهٔ هم‌خون یا محارم به‌شمار می‌آیند. برون‌زامی متضاد درون‌زامی است.

برون‌زامی به‌ویژه در مغولستان قدیم به جنگ‌های زیادی میان قبیله‌های گوناگون می‌انجامید، زیرا مردان ناچار بودند همسران خود را از قبیله‌های دیگر بدزدند. (ازدواج ربایشی).

منابع

  • مقصودی، منیژه. انسان‌شناسی خانواده و خویشاوندی، تهران: شیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۶ خورشیدی.