ایزوتوپ‌های بریلیم

(تغییرمسیر از بریلیم-۱۳)

عنصر بریلیم در مجموع دارای ۱۲ ایزوتوپ شناخته شده است که از این میان تنها ایزوتوپ بریلیم-۹ پایدار است.

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotope(s)[n ۲]
اسپسن هسته‌ای representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
5
Be
۴ ۱ ۵٫۰۴۰۷9(429)# p 4
Li
(۱/۲+)#
6
Be
۴ ۲ ۶٫۰۱۹۷۲6(6) ۵.0(3)×10−21 s
[0.092(6) MeV]
2p 4
He
۰+
7
Be
[n ۳]
۴ ۳ ۷٫۰۱۶۹۲۹۸3(11) 53.22(6) d EC 7
Li
۳/۲- Trace[n ۴]
8
Be
[n ۵]
۴ ۴ ۸٫۰۰۵۳۰۵۱0(4) ۶.7(17)×10−17 s
[6.8(17) eV][نیازمند منبع]
α 4
He
۰+
9
Be
۴ ۵ ۹٫۰۱۲۱۸۲2(4) پایدار ۳/۲- ۱٫۰۰۰۰
10
Be
۴ ۶ ۱۰٫۰۱۳۵۳۳8(4) ۱٫۳۹×106 years β 10
B
۰+ Trace[n ۴]
11
Be
[n ۶]
۴ ۷ ۱۱٫۰۲۱۶۵8(7) 13.81(8) s β (97.1%) 11
B
۱/۲+
β, α (۲٫۹٪) 7
Li
12
Be
۴ ۸ ۱۲٫۰۲۶۹۲1(16) 21.49(3) ms β (99.48%) 12
B
۰+
β, n (0.52%) 11
B
13
Be
۴ ۹ ۱۳٫۰۳۵۶9(8) 2.7x10−21 s n 12
Be
۱/۲+
14
Be
[n ۷]
۴ ۱۰ ۱۴٫۰۴۲۸9(14) 4.84(10) ms β, n (81.0%) 13
B
۰+
β (14.0%) 14
B
β, 2n (5.0%) 12
B
15
Be
۴ ۱۱ ۱۵٫۰۵۳۴6(54)# <200 ns
16
Be
۴ ۱۲ ۱۶٫۰۶۱۹2(54)# <200 ns 2n 14
Be
۰+
17
Be
۴ ۱۳
  1. Abbreviations:
    EC: گیراندازی الکترون
  2. Bold for stable isotopes
  3. Produced in هسته‌زایی مه‌بانگ, but not primordial, as it all quickly decayed to 7Li
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ cosmogenic nuclide
  5. Intermediate product of triple alpha process in stellar nucleosynthesis as part of the path producing 12C
  6. Has 1 halo neutron
  7. Has 4 halo neutrons

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش