بزرگراه میان‌ایالتی ۹۵

میان‌ایالتی ۹۵ (به انگلیسی: Interstate 95) مشهور به I-95، نام یک بزرگراه است[۱]، و یکی از شاه راههای سرتاسری آمریکا است که در مسیر ۳۰۹۸ کیلومتری خود از شهرهای متعددی گذر می‌کند.

تابلوی خوشامدگویی بر فراز I-95 در گذر از مرز بین ایالات ویرجینیا و مریلند

منابع ویرایش

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹