بسامد بسیارپایین

بر اساس تقسیم بندی اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور، فرکانس خیلی پایین (به انگلیسی: VLF، Very Low Frequency) به امواج بین ۳ کیلوهرتز تا ۳۰ کیلوهرتز گفته می‌شود.

بسامد بسیارپایین
بازه بسامد
۳ تا ۳۰ کیلوهرتز
بازه طول‌موج
۱۰ تا ۱۰۰ کیلومتر