بسامد پایین

بر اساس تقسیم بندی اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور، فرکانس پایین (به انگلیسی: LF، Low Frequency) به امواج بین ۳۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ کیلوهرتز گفته می‌شود.

بسامد پایین
بازه بسامد
۳۰ تا ۳۰۰ کیلوهرتز
بازه طول‌موج
۱ تا ۱۰ کیلومتر