بستانکار (یا دائن یا طلب‌کار) کسی است که «حقی» بر گردن دیگری (بدهکار یا مدیون) دارد.

حسابداری و گزارشگری مالی ویرایش

حساب بستانکاران در دفاتر حسابداری و ترازنامه گروهی از تعهدات و بدهی‌های سازمان هستند که می‌توانند در قالب یک شخص حقیقی یا حقوقی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و... در ازای خرید نسیه مواد اولیه، کالا، خدمات و دیگر موارد به‌وجود آیند.

نحوه گزارشگری مالی

در حسابداری دوطرفه، حساب بستانکار در سمت چپ ترازنامه نمایش داده می‌شود.

قانون تجارت ویرایش

طبق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، بستانکاران عادی را اصطلاحاً غرماء می‌نامند.