بسکتبال حرفه‌ای

لیگ‌های حرفه‌ای بسکتبال در تعدای از کشورهای تشکیل شده‌است و هم‌چنین تیم‌های بسکتبال حرفه‌ای زنان.

در حال حاضر ایالات متحده و کانادا شامل اتحادیه ملی بسکتبال می‌باشد.

منابع ویرایش