بطن‌های طرفی

بطن‌های طرفی که هر کدام در یکی از نیمکره‌های مغز قرار دارند، دارای مایع مغزی-نخاعی هستند که این مایع از طریق شبکه کوروئید بطن طرفی ایجاد می‌گردد. در ابتدا مایع مغزی-نخاعی در بطن طرفی انباشته شده و از طریق سوراخ مونرو (سوراخ بین بطنی) به بطن سوم، سپس از راه مجرای سیلویوس به بطن چهارم انتقال می‌یابد. درنهایت، از طریق بطن چهارم است که مایع مغزی-نخاعی از دستگاه بطنی خارج می‌گردد. یک سوراخ بین بطنی (سوراخ مونرو) به ندرت مسدود می‌گردد.

Lateral ventricles
Gray734.png
Scheme showing relations of the ventricles to the surface of the brain; oriented facing left.
Gray736.png
Drawing of a cast of the ventricular cavities, viewed from the side; oriented facing right.
جزییات
شناسه‌ها
به لاتینventriculus lateralis
سرعنوان موضوعی پزشکیD020547
نورونیمز209
شناسه واژگان علوم اعصابbirnlex_1263
واژگان کالبدشناسیA14.1.09.272
مدل بنیادین کالبدشناسی78448
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب
طرح نشان‌دهندهٔ روابط بطن‌ها با سطح مغز

قسمت‌هاویرایش

هر بطن طرفی از سه قسمت تشکیل شده‌است:

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • کوثریان،سید حسین.نوروآناتومی (کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی). مؤسسه انتشارات باورداران
  • نراقی،محمد علی؛حاجی حسینی، داود.ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck.انتشارات جعفری
  • میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پروفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژو