باز کردن منو اصلی

بطن‌های طرفی که هر کدام در یکی از نیمکره‌های مغز قرار دارند، دارای مایع مغزی-نخاعی هستند که این مایع از طریق شبکه کوروئید بطن طرفی ایجاد می‌گردد. در ابتدا مایع مغزی-نخاعی در بطن طرفی انباشته شده و از طریق سوراخ مونرو (سوراخ بین بطنی) به بطن سوم، سپس از راه مجرای سیلویوس به بطن چهارم انتقال می‌یابد. درنهایت، از طریق بطن چهارم است که مایع مغزی-نخاعی از دستگاه بطنی خارج می‌گردد. یک سوراخ بین بطنی (سوراخ مونرو) به ندرت مسدود می‌گردد.

مغز: Lateral ventricles
Gray734.png
Scheme showing relations of the ventricles to the surface of the brain; oriented facing left.
Gray736.png
Drawing of a cast of the ventricular cavities, viewed from the side; oriented facing right.
نام لاتین ventriculus lateralis
آناتومی گری subject #189 829
نورونیمز hier-191
MeSH Lateral+Ventricles
طرح نشان‌دهندهٔ روابط بطن‌ها با سطح مغز

قسمت‌هاویرایش

هر بطن طرفی از سه قسمت تشکیل شده‌است:

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • کوثریان،سید حسین.نوروآناتومی (کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی). مؤسسه انتشارات باورداران
  • نراقی،محمد علی؛حاجی حسینی، داود.ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck.انتشارات جعفری
  • میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پروفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژو