بنیان‌های ساخت‌گرا

بنیان‌های ساخت‌گرا یا شالوده‌های ساخت‌گرا (Constructivist Foundations) مجله‌ای‌ست آکادمیک و بین رشته‌ها که هر چهارماه یک بار منتشر شده، و تمرکز آن بر روی شیوه‌های ساخت‌گرا در علوم و فلسفه است.

اهدافویرایش

مطالعات بین رشته‌ها پیرامون تمامی اشکال و فرم‌های گوناگون علوم ساخت‌گرا[۱]، مخصوصا:

و نظائر آن‌ها.

وجوه مشترک شیوه‌های ساخت‌گرا را می‌توان اینطور خلاصه کرد:

 • شیوه‌های ساخت‌گرا جدایی و دوگانگی دکارتی عالم عینی و آفاقی[۱۰] بیرون، و دنیای تجربیات شخصی درون[۱۱] را زیر سؤال می‌برد. در نتیجه، این گونه روش‌های نو دخیل دانستن مشاهده‌گر در تبیینات و توضیحات علمی را طلب می‌نمایند.
 • به هنگام اعمال شیوه‌های ساخت‌گرا، اصالت و میسر بودن نمایش مردود دانسته می‌شود، چرا که، دانش عبارت از فرایندی شناختی و وابسته به سیستم می‌شود، تا اینکه فقط نگاشت جهانی عینی، بر روی ساختارهای شناختی درونی[۱۲] و شخصی باشد.
 • ادعای اینکه دانش به سمت واقعیات میل می‌کند را، شیوه‌های ساخت‌گرا، باطل و ناصحیح دانسته، و اعتقاد دارد، که وا قعیت‌ها را خود شخص است که می‌سازد و آن‌ها را به دست می‌آورد، تا اینکه، به‌طور غیر فعال و بی‌ارتباط با مشاهده‌گر فقط به‌وسیلهٔ او دریافت شوند.

پانوشته‌هاویرایش

 1. Constructivist sciences
 2. Radical constructivism
 3. Second order cybernetics
 4. Biology of cognition
 5. The theory of autopoietic systems
 6. Non-dualizing philosophy
 7. Cybersemiotics
 8. Epistemic structuring of experience
 9. Constructivist evolutionary epistemology
 10. Objective world
 11. Subjective experience
 12. Subjective

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش