بهرام ورجاوند

وَرجاوَند به معنی: ارجمند. برازنده.دارای فره ایزدی. خداوند ارج[۱]

وَرجاوَند واژه‌ای فارسی و به معنی مقدس است. یکی از افراد موعود در دین زرتشت کی‌بهرام ورجاوند نام دارد که بر پایه افسانه‌های زرتشتی در نخستین هزاره پس از زرتشت از سوی سیستان ظهور خواهد کرد. در عهد هوشیدر بنابر اعتقاد پیروان مزدیسنا، پادشاهی دادگر از نژاد کیان، به نام بهرام و ملقب به ورجاوند به سر کار خواهد آمد که جنگاوران و دلیران بدو خواهند پیوست. او با نیروی کافی به میدان می‌آید و چندان مرد از پای در می‌آورد که در برابر هزار زن یک مرد بیش نماند. وی در دادگستری هوشیدر را یاری کند.[۲] در متون پهلوی آمده است :

کی باشد که پیکی آید از هندوستان

که بگوید امده ان بهرام شاه از دوده کیان

که درفش اراسته دارد بر ائین خسروان

مردی اید و بگوید ما چه دیدیم از دشت تازیان

ببستند پادشاهی از خسروان ــ نه با هنر ــ نه به مردی ــ بلکه با افسوس و ریشخند

زن و خواسته های شیرین و باغ و بوستان ــ جزیه بر نهادند بر مردمان

پس از ما بیاید ان شاه بهرام ورجاوند از دوده کیان تا بیاوریم کین از تازیان

مزگت ها ( مسجد ها ) را فرو نهیم و برنشانیم به جایشان اتشان در شهرستان تفت در استان یزد یکی از زیارتگاه‌های زرتشتیان جای پای ورجاوند نام دارد که به معنی قدمگاه مقدس است. یکی از تالارهای مذهبی زرتشتیان تهران نیز کوشک ورجاوند نام دارد که معنی آن کاخ مقدس است.

ورجاوند همچنین یکی از نام‌های خانوادگی در ایران است.

منابعویرایش

  1. لغتنامه دهخدا
  2. فرهنگ اساطیر(بهرام ورجاوند) یشت‌ها ۳۰۱:۲، مزدیسنا ۴۲۹، روایات داراب هرمزدیار ۶۸:۲