بوسبوهرا فرمانروای محلی آرامی‌تبار بورسیپا در زمان حمله اعراب به ایران بود که در آغاز به شاهنشاهی ساسانی وفادار بود اما سپس برای حفظ قدرت تابع راشدین شد.

منابع ویرایش

  • Morony, Michael G. (2005) [1984]. Iraq After The Muslim Conquest. Gorgias Press LLC. ISBN 978-1-59333-315-7.
  • Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (1989). Yar-Shater, Ehsan (ed.). The History of al-Tabari Vol. 13: The Conquest of Iraq, Southwestern Persia, and Egypt: The Middle Years of 'Umar's Caliphate A.D. 636-642/A.H. 15-21. Trans. G. H. A. Juynboll. Albany, NY: State University of New York Press. ISBN 0-88706-876-6. Archived from the original on 4 November 2021. Retrieved 2 July 2021.