باز کردن منو اصلی
یک بوم‌سازگان کشاورزی (موز، پاپایا و..)

یک بوم‌سازگان کشاورزی (اکوسیستم کشاورزی)، واحد اساسی مطالعه در کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) است که تا حدودی دلخواهانه تعریف شده: فضای عملکرد منسجم هر واحد در فعالیت‌های کشاورزی که شامل اجزای زنده و غیرزنده درگیر در آن واحد و همچنین برهم‌کنش‌های آنان با هم می‌باشد.[۱]

منابعویرایش

  1. Agro-ecosystem Health Project. 1996. Agroecosystem health. University of Guelph, Guelph, Canada.