بوکاژ به نوعی سرزمین مزروعی که به وسیلهٔ حصارها و درختان به مزارع کوچکی تقسیم شده‌است گفته می‌شود.

بوکاژ کوهپایه‌ای


منابعویرایش