بو جیانگ(不降) یازدهمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا بود؛ او ۵۹ سال فرمان راند. در سال ششم فرمانروایی او با جیویوآن وارد جنگ شد. در سال پنجاه و نهم فرمانروایی، او تاج و تخت را به برادر کوچکترش جیونگ گذاشت، ده سال بعد بو جیانگ درگذشت. بوجیانگ را از خردمندترین شاهان شیا دانسته‌اند.

منابعویرایش

  • تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴
  • دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۴