بیدیان (Salicaceae) تیره‌ای از راسته مالپیگی‌سانان (Malpighiales) هستند.

بیدیان
بزبید (Salix caprea)
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گل‌دار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): گل‌سرخ‌داران
راسته: مالپیگی‌سانان
تیره: بیدیان
میربل
زیرتیره‌ها
  • Salicoideae
  • Samydoideae
  • Scyphostegioideae

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Salicaceae," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Salicaceae&oldid=187014098 (accessed February 17, 2008).