بیشینه وزن برخاست

بیشینه وزن برخاستِ یک هواپیما بیشترین وزنی است که در آن خلبان مجاز به برخاستن است که به‌علت ساختار یا سایر محدودیت‌های هواپیماست.

منابعویرایش