بیماری‌های گیاهی

بیماری‌های گیاهیویرایش

بیماری‌های گیاهی توسط عوامل زیستی زیر ایجاد می‌شوند[۱]:

این پنج عامل بیماری زا، انواع بیماری‌های گیاهی را باعث می‌شود که کیفیت و کمیت محصول را کاهش می‌دهد.

اسامی برخی بیماری‌های قارچیویرایش

 • سفیدک سطحی
 • سفیدک دروغی یا داخلی
 • آنتراکنوز
 • انگومک یا گموز مرکبات
 • پوسیدگی قهوه‌ای مرکبات
 • شانکر سیتوسپورایی
 • پوسیدگی فیتوفتورایی
 • پیچیدگی برگ هلو
 • بیماری بادزدگی گوجه فرنگی
 • بیماری لکه موجی گوجه فرنگی
 • پوسیدگی خاکستری

اسامی برخی بیماری‌های باکتریاییویرایش

 • آتشک
 • شانکر
 • بلاست
 • سرطان طوقه، ساقه و ریشه

منابعویرایش

 1. یادکرد خالی (کمک)