بی‌کربنات

(تغییرمسیر از بی کربنات)

در شیمی آلی به یک شکل میانه از پروتون‌زدایی کربنیک اسید بی‌کربنات یا هیدروژن‌کربنات می‌گویند. بی‌کربنات در دستگاه تنظیم ph بدن نقشی حیاتی دارد. بی کربنات‌ها باعث سختی آب هم می‌شوند.اگر بی کربنات با +H ترکیب شود کربنیک اسید را به وجود می آورد. کربنیک اسید باعث اسیدی شدن خون می‌شود.کربنیک اسید از ترکیب کربن دی اکسید و آب به وجود می آید. عامل ترکیب این دو مولکول آنزیم کربنیک انیدراز هست که در غشای داخلی گلبول قرمز خون وجود دارد.

ساختارویرایش

 
ساختار بی‌کربنات

یون بی‌کربنات یا یون هیدروژن‌کربنات یک آنیون با فرمول تجربی HCO3 و جرم مولکولی 01/61 amu (دالتون) است. این مولکول از یک اتم کربن که به‌وسیلهٔ 3 اتم اکسیژن که یکی از آن‌ها با یک هیدروژن پیوند دارد و با چیدمان سه‌وجهی فراگرفته شده، تشکیل شده دارد. یون کربن دارای یک بار قراردادی 1- است و بار مزدوج کربنیک اسید (H2CO3) و اسید مزدوج کربنات (CO32−) می‌باشد که در واکنش‌های زیر با آن به تعادل شیمیایی می‌رسد:

CO32− +2 H2O ⇋ HCO3 + H2O + OH ⇋ H2CO3 +2 OH

H2CO3 +2 H2O ⇋ HCO3 + H3O+ + H2O ⇋ CO32− +2 H3O+

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش