تابع هارمونیک

تابع هارمونیک در ریاضی، فیزیک ریاضی و نظریهٔ فرایندهای تصادفی به توابع حقیقی گفته می‌شود که دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته بوده و در معادلهٔ لاپلاس صدق کنند. به عبارت دیگر:

که می‌توان آن را به‌صورت

یا

نشان داد.

همساز-بودگی ضعیفویرایش

قصد داریم مفهوم همسازی تابع را به رده‌ای موسّع‌تر از توابع دو مرتبه مشتق-پذیر گسترش دهیم. از   نتیجه می‌گیریم که به ازای هر تابع هموار فشرده-محمل، برای مثال  ، داریم  . در نتیجه، با انتگرال‌گیری جزء به جزء، در این حالت قضیّه گاوس-گرین-استروگرودسکیی، و از آن‌جا که جملات ِ مرزی به سبب ِ فشرده-محمل بودن ِ   صفر خواهند بود، خواهیم داشت:

 

در این تعریف کفایت می‌کند که تابع   یک مرتبه مشتق‌پذیر ضعیف با مشتق در فضای   باشد، به بیان فنّی‌تر، در فضای سُبُلف  . هر تابع با چنین شرایطی ضعیفاً همساز نامیده می‌شود.

منابعویرایش

  • K.A. Stroud, Dexter J. Booth, Advanced Engineering Mathematics, 4th ed. Plagrave Macmillan, New York, 2003. ISBN 1-4039-0312-3
  • Landis, Second Order Equations of Elliptic and Parabolic Type.