تاناپاگ یک منطقه مسکونی در شمال باختر ساحل آبخوست سایپن در جزایر ماریانای شمالی است. تاناپاگ در شمال کپیتال هیل (دفتر شورای دولتی محلی) قرار دارد.

Tanapag Lagoon from above.jpg

آموزش و پرورشویرایش

نظام آموزش دولتی همسود جزایر ماریانای شمالی، مدرسه‌های دولتی را مدیریت می‌کند. یک دبستان در تاناپاگ وجود دارد. یک مدرسه راهنمایی در تاناپاگ وجود داشت.

پانویسویرایش

منابعویرایش