تاهوان‌تین‌سویو

امپراتوری اینکا شامل چهار استان بود که به این نام خوانده می‌شد.

تقسیمات ویرایش

 
پرچم چینچای‌سویو.
  • چینچای‌سویو در شمال غربی،
 
پرچم آنتی‌سویو.
  • آنتی‌سویو در شمال شرقی، که هم‌جوار جنگل‌های آمازون بود. نام آن برگرفته از آنتیها بود. آنتی‌ها گروهی از اقوام بومی بودند که در این استان می‌زیستند، مانند پانوها و کامپاها.
 
پرچم کونتی‌سویو.
  • کونتی‌سویو در جنوب غربی،
 
پرچم کولاسویو.

منابع ویرایش

  • Wikipedia, the Free Encyclopedia.