تبارشناسی ژنتیکی

تبارشناسی ژنتیکی کاربرد ژنتیک است در تبارشناسی . در این باره از تست دی.ان.ای تبارشناسانه برای تعیین رده دوری ژنتیکی افراد استفاده می شود.

پیشینهویرایش

جستجوی نام خانوادگی در ژنتیک را می توان به جورج داروین نسبت داد.