تبدیل نوشتار

تبدیل نوشتار روشی برای نوشتن یک متن با خط یک زبان دیگر برای کمک به تلفظ درست واژه‌ها.

دو روش برای این کار وجود دارد:

نویسه‌گردانی
با کمک نویسه‌واره، به عنوان مثال از یک خط به خط دیگر
ترانویسی
با کمک واج، از یک روش نوشتاری به یک روش نوشتاری دیگر و گاهی ممکن است همراه با نویسه‌گردانی باشد.

روش بازگردانی تبدیل نوشتار برای بازگرداین مجدد متن به زبان اصلی کاربر دارد.

منابعویرایش