تخمین طیفی

تخمین طیفی (Spectral estimation) زمینه‌ای است در پردازش آماری سیگنال‌ها که به تخمین چگالی طیف توان (PSD) سیگنال‌های تصادفی با استفاده از دنباله‌ای از نمونه‌های زمانی آن‌ها می‌پردازد.