هدایت پیام عصبی

(تغییرمسیر از ترارسانش پیام عصبی)

هدایت پیام عصبی یا ترارسانی پیام عصبی رسانش پیام عصبی در درازنای نورون و رسیدن آن به پایانه آکسون را ترارسانی پیام عصبی گویند که به وسیله پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل کنترل می‌شود.

بعد از رسانش و رسیدن پیام به پایانه آکسون پیام عصبی از ساختاری بنام سیناپس به نورون بعدی رسانده می‌شود.

منبع ویرایش

  • آرتور گایتون، جان ادوارد هال (۱۳۸۶)، «فیزیولوژی عصبی»، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمهٔ احمدرضا نیاورانی، سماط، شابک ۹۶۴-۵۷۸۹-۹۸-۲
  • تونی اسمیت، سو دیویدسن (۱۳۸۴مغز و سیستم عصبی، ترجمهٔ عباس تیرگانی، بیژن معصوم، نشر سنبله، شابک ۹۶۴-۳۹۲-۰۷۱-۲
  • پ. لاژه (۱۳۷۵بیولوژی و فیزیولوژی عصبی، ترجمهٔ علی حائری روحانی، انتشارات دانشگاه تهران