ترور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

ترور نوعی قتل عمدی شخصی مهم می‌باشد که با هدف کیفر یا با اهداف سیاسی انجام می‌گیرد.

ترور همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: