تسیلوسور

سرده‌ای از بلندتاج‌دندانان
تسیلوسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۶۶ میلیون سال پیش
Burpee - Thescelosaurus.JPG
تسکلوسور، Thescelosaurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان
فروراسته: پرنده‌پایان
تیره: بلندتاج‌دندانان

تسیلوسور (نام علمی: Thescelosaurus) نام یک سرده از فروراسته پرنده‌پایان است.

unnamed

هترودونتوسور

اسکوتلوسورئوس

لزوتوسور

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

Othnielosaurus

شگرف‌خزندگان
کوه‌پیماییان

TMP 2008.045.0002

Oryctodromeus

آلبرتاپیما

Orodromeus

زفیروسور

شگرف‌خزنده‌ایان

Parksosaurus

چانگچونوسور

Haya

جهولوسور

Thescelosaurus assiniboiensis

Thescelosaurus neglectus

هیپسیلوفدون

گاسپارینازار

تنونتوسور

Other پرنده‌پایان

منابع

پیوند به بیرون