گل کلم
اشکال هم‌رنگ متشابه‌اند.

هنگامی دو شکل هندسی متشابه هستند که هم‌شکل باشند. یعنی در صورتی دو شکل هندسی را متشابه می‌نامیم که با استفاده از عملیاتی چون تغییر مقیاس، دوران، انتقال یا بازتاب محوری بتوان یکی را به دیگری تبدیل نمود.

گاهی اوقات تشخیص تشابه دو شکل هندسی دشوار است؛ زیرا ممکن است نیاز به اعمال دوران، انتقال یا بازتاب محوری نیز باشد.

خود متشابهویرایش

اگر قسمتی از یک شکل با کل شکل مشابه باشد ان شکل خود متشابه نامیده می‌شود.گل کلم‌ها نمونه ی طبیعی متشابه‌ها می‌باشند.

اهمیت تشابه در ریاضیاتویرایش

هرگاه دو هندسه متشابه باشند:

  • زوایای متناظر برابر هستند.
  • اضلاع متناظر نیز دارای تناسب مشخصی هستند.