تشابه (هندسه)

هنگامی دو شکل هندسی متشابه هستند که هم‌شکل باشند. یعنی در صورتی دو شکل هندسی را متشابه می‌نامیم که با استفاده از عملیاتی چون تغییر مقیاس، دوران، انتقال یا بازتاب محوری بتوان یکی را به دیگری تبدیل نمود.

اشکال هم‌رنگ متشابه‌اند.

گاهی اوقات تشخیص تشابه دو شکل هندسی دشوار است؛ زیرا ممکن است نیاز به اعمال دوران، انتقال یا بازتاب محوری نیز باشد.


تشابه در چند ضلعی هاویرایش

هرگاه دو چند ضلعی متشابه باشند:

  • زوایای متناظر برابر هستند.
  • اضلاع متناظر نیز دارای تناسب مشخصی هستند.