تشخیص (ابهام‌زدایی)

تشخیص ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • تشخیص به معنای یافتن علت یک پدیده

پزشکیویرایش

آمارویرایش

ادبیاتویرایش

دیگر کاربردهاویرایش