تصحیح شاهنامه

برخی از مشهورترین تصحیحات شاهنامهٔ فردوسی از قرار زیر است:

منابعویرایش