تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی

تقویم میلادی
امروز

۸ مهر ۱۴۰۱

تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی از جهت میزان و نحوهٔ هماهنگی سال‌ها، ماه‌ها و روزها:

تطبیق ماه‌های دو گاهشماریویرایش

تطبیق ماه‌های هجری خورشیدی با میلادیویرایش

بر اساس جدول زیر، دامنه ماه‌های گاه‌شماری هجری خورشیدی با تاریخ روزهای میلادی تطبیق داده می‌شود.
(در بعضی از سال‌ها معمولاً تا یک روز تفاوت یا جابجایی با تطبیق نسبی وجود دارد)

برابری ماه‌های هجری خورشیدی با تاریخ روزهای میلادی
ترتیب تعداد روزها ماه خورشیدی برابری با روزهای میلادی فصل
برابری نسبی سالانه[۱] برابری در ۱۴۰۱ خورشیدی
۱ ۳۱ فروردین ۲۱ مارس -     ۲۰ آوریل ۲۱ مارس ۲۰۲۲ -    ۲۰ آوریل ۲۰۲۲
۲ ۳۱ اردیبهشت ۲۱ آوریل -         ۲۱ مه ۲۱ آوریل ۲۰۲۲ -        ۲۱ مه ۲۰۲۲
۳ ۳۱ خرداد ۲۲ مه -          ۲۱ ژوئن ۲۲ مه ۲۰۲۲ -        ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲
۴ ۳۱ تیر ۲۲ ژوئن -       ۲۲ ژوئیه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ -     ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ تابستان
۵ ۳۱ مرداد ۲۳ ژوئیه -        ۲۲ اوت ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲ -      ۲۲ اوت ۲۰۲۲
۶ ۳۱ شهریور ۲۳ اوت -    ۲۲ سپتامبر ۲۳ اوت ۲۰۲۲ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲
۷ ۳۰ مهر ۲۳ سپتامبر -  ۲۲ اکتبر ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲
۸ ۳۰ آبان ۲۳ اکتبر -      ۲۱ نوامبر ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ -     ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲
۹ ۳۰ آذر ۲۲ نوامبر -  ۲۱ دسامبر ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ - ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲
۱۰ ۳۰ دی ۲۲ دسامبر -  ۲۰ ژانویه ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ زمستان
۱۱ ۳۰ بهمن ۲۱ ژانویه -     ۱۹ فوریه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ -     ۱۹ فوریه ۲۰۲۳
۱۲ ۲۹
(۳۰)
اسفند[۲] ۲۰ فوریه -    ۲۰ مارس
۲۰ فوریه ۲۰۲۳ -    ۲۰ مارس ۲۰۲۳
(بدون کبیسه)

تطبیق ماه‌های میلادی با هجری خورشیدیویرایش

بر اساس جدول زیر، دامنه ماه‌های میلادی با تاریخ روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی تطبیق داده می‌شود.
(در بعضی از سال‌ها معمولاً تا یک روز تفاوت یا جابجایی با تطبیق نسبی وجود دارد)

برابری ماه‌های میلادی با تاریخ روزهای خورشیدی
ترتیب تعداد روزها ماه میلادی برابری با روزهای خورشیدی فصل*
برابری نسبی سالانه[۳] برابری در ۲۰۲۲ میلادی
۱ ۳۱ ژانویه ۱۱ دی -             ۱۱ بهمن ‎۱۱ دی ۱۴۰۰ -              ‎۱۱ بهمن ۱۴۰۰
۲ ۲۸
(۲۹)
فوریه[۴] ۱۲ بهمن -           ۹ اسفند
‎۱۲ بهمن ۱۴۰۰ -          ‎۹ اسفند ۱۴۰۰
(بدون کبیسه)
۳ ۳۱ مارس ۱۰ اسفند -      ۱۱ فروردین ‎۱۰ اسفند ۱۴۰۰ -      ‎۱۱ فروردین ۱۴۰۱
۴ ۳۰ آوریل ۱۲ فروردین - ۱۰ اردیبهشت ‎۱۲ فروردین ۱۴۰۱ - ‎۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بهار
۵ ۳۱ مه ۱۱ اردیبهشت -    ۱۰ خرداد ‎۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ -    ‎۱۰ خرداد ۱۴۰۱
۶ ۳۰ ژوئن ۱۱ خرداد -                ۹ تیر ‎۱۱ خرداد ۱۴۰۱ -                 ‎۹ تیر ۱۴۰۱
۷ ۳۱ ژوئیه ۱۰ تیر -                 ۹ مرداد ‎۱۰ تیر ۱۴۰۱ -                 ‎۹ مرداد ۱۴۰۱
۸ ۳۱ اوت ۱۰ مرداد -          ۹ شهریور ‎۱۰ مرداد ۱۴۰۱ -          ‎۹ شهریور ۱۴۰۱
۹ ۳۰ سپتامبر ۱۰ شهریور -            ۸ مهر ‎۱۰ شهریور ۱۴۰۱ -            ‎۸ مهر ۱۴۰۱
۱۰ ۳۱ اکتبر ۹ مهر -                    ۹ آبان ‎۹ مهر ۱۴۰۱ -                    ‎۹ آبان ۱۴۰۱ پاییز
۱۱ ۳۰ نوامبر ۱۰ آبان -                   ۹ آذر ‎۱۰ آبان ۱۴۰۱ -                    ‎۹ آذر ۱۴۰۱
۱۲ ۳۱ دسامبر ۱۰ آذر -                  ۱۰ دی ‎۱۰ آذر ۱۴۰۱ -                  ‎۱۰ دی ۱۴۰۱

‌* فصل‌ها با ماه‌های میلادی (با حدود ۹٫۵ روز تأخیر) مطابقت نسبی دارد.

تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی با میلادیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی و گاه‌شماری میلادی در طی یک قرن و تطبیق سالانه

تطبیق روزهای خورشیدی با میلادیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی با گاه‌شماری میلادی طی یک قرن:

از آنجا که تقویم هجری خورشیدی (از جمله تقویم رسمی ایران و افغانستان) و تقویم میلادی هر دو گاه‌شماری خورشیدی هستند. صرف نظر از تفاضل سال‌ها و تفاوت سرآغاز ماه‌ها با هم، در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسان‌های محدود در این هماهنگی در نتیجه تمایز شیوه کبیسه‌گیری در دو گاهشماری است. میزان تطبیق روزهای دو گاهشماری در سده اخیر هجری خورشیدی از قرار زیر است (بر اساس الگوریتم هجری خورشیدی):

نوروز هجری خورشیدی در ۸۱درصد با ۲۱ مارس میلادی و ۱۲درصد با روز میلادی بعد و ۷درصد با روز میلادی قبل آن مطابق است. نسبت طولی این تطبیق تا ۹ اسفند یکسان است. پس از آن بعلت گسست کبیسه میلادی بیشترین تطبیق یکروز هجری خورشیدی با یکروز میلادی ۷۶درصد، ۲۲درصد با روز قبل و ۲درصد با روز میلادی بعد آن است. روز کبیسه اسفند ۶۰درصد با بیست مارس و ۴۰درصد با روز میلادی پس از آن مطابق است. در سال‌های متفاوت یک قرن هر روز هجری خورشیدی با سه روز متفاوت میلادی و استثنائاً روزهای نه و ده اسفند با چهار روز متفاوت میلادی و کبیسه اسفندماه با دو روز متفاوت میلادی هماهنگ می‌شوند.

تطبیق روزهای خورشیدی (سال جاری) با میلادیویرایش

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۱۴۰۱ خورشیدی با سال ۲۰۲۳ / ۲۰۲۲ میلادی با هم:

 • ۱ فروردین ۱۴۰۱      برابر است با: ۲۱ مارس ۲۰۲۲
 • ۸ اسفند ۱۴۰۱        برابر است با: ۲۷ فوریه ۲۰۲۳
 • ۹ اسفند ۱۴۰۱        برابر است با: ۲۸ فوریه ۲۰۲۳
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۱      برابر است با: ۱ مارس ۲۰۲۳
 • ۱۱ اسفند ۱۴۰۱      برابر است با: ۲ مارس ۲۰۲۳
 • ۲۹ اسفند ۱۴۰۱      برابر است با: ۲۰ مارس ۲۰۲۳
(بدون کبیسه)

تطبیق روزهای میلادی با خورشیدیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاهشماری میلادی با گاهشماری هجری خورشیدی طی یک قرن:

 • ۱ ژانویه = ۱۱ دی (۸۱بار) - ۱۰ دی (۱۲بار) - ۱۲ دی (۷بار) (این ترتیب تا «۲۸ فوریه» یکنواخت است)
 • ۲۸ فوریه = ۹ اسفند (۸۱بار) - ۸ اسفند (۱۲بار) - ۱۰ اسفند (۷بار)
 • ۲۹ فوریه = ۱۰ اسفند (۱۵بار) - ۹ اسفند (۱۰بار) (از حدود ۲۵ کبیسه قرن)
 • ۱ مارس = ۱۰ اسفند (۷۶بار) - ۱۱ اسفند (۲۲بار) - ۹ اسفند (۲بار) (این ترتیب تا «۱۹ مارس» یکنواخت است)
 • ۱۹ مارس = ۲۸ اسفند (۷۶بار) - ۲۹ اسفند (۲۲بار) - ۲۷ اسفند (۲بار)
 • ۲۰ مارس = ۲۹ اسفند (۷۶بار) - ۳۰ اسفند (۱۵بار) - ۱ فروردین (۷بار) - ۲۸ اسفند (۲بار)
 • ۲۱ مارس = ۱ فروردین (۸۱بار) - ۳۰ اسفند (۱۰بار) - ۲ فروردین (۷بار) - ۲۹ اسفند (۲بار)
 • ۲۲ مارس = ۲ فروردین (۸۱بار) - ۱ فروردین (۱۲بار) - ۳ فروردین (۷بار) (این ترتیب تا پایان سال میلادی «۳۱ دسامبر» یکنواخت است)
 • ۳۱ دسامبر = ۱۰ دی (۸۱بار) - ۹ دی (۱۲بار) - ۱۱ دی (۷بار)

تطبیق روزهای میلادی (سال جاری) با خورشیدیویرایش

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۲۰۲۲ میلادی با سال ۱۴۰۱ / ۱۴۰۰ هجری خورشیدی با هم:

 • ۱ ژانویه ۲۰۲۲        برابر است با: ‎۱۱ دی ۱۴۰۰
 • ۲۸ فوریه ۲۰۲۲      برابر است با: ‎۹ اسفند ۱۴۰۰  (بدون کبیسه)
 • ۱ مارس ۲۰۲۲       برابر است با: ‎۱۰ اسفند ۱۴۰۰
 • ۱۹ مارس ۲۰۲۲     برابر است با: ‎۲۸ اسفند ۱۴۰۰
 • ۲۰ مارس ۲۰۲۲     برابر است با: ‎۲۹ اسفند ۱۴۰۰
 • ۲۱ مارس ۲۰۲۲     برابر است با: ‎۱ فروردین ۱۴۰۱
 • ۲۲ مارس ۲۰۲۲     برابر است با: ‎۲ فروردین ۱۴۰۱
 • ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲   برابر است با: ‎۱۰ دی ۱۴۰۱

هماهنگی نسبی سالانه روزهای خورشیدی با میلادیویرایش

جدول هماهنگی غالب و نسبی سالانه روزهای خورشیدی با میلادی:

فرو Mar ارد Apr خرد May تیر Jun مرد Jul شه‍ Aug مهر Sep آبان Oct آذر Nov دی Dec بهم‍ Jan اس‍ Feb
۱ ۲۱ ۱ ۲۱ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۱ ۱ ۲۰
۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲۱
۳ ۲۳ ۳ ۲۳ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۳ ۳ ۲۲
۴ ۲۴ ۴ ۲۴ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۴ ۴ ۲۳
۵ ۲۵ ۵ ۲۵ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۵ ۵ ۲۴
۶ ۲۶ ۶ ۲۶ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۶ ۶ ۲۵
۷ ۲۷ ۷ ۲۷ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۷ ۷ ۲۶
۸ ۲۸ ۸ ۲۸ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۲۸ ۸ ۲۷
۹ ۲۹ ۹ ۲۹ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۳۱ ۹ ۳۱ ۹ ۱ ۹ ۳۱ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۲۹ ۹ ۲۸
۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۲ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۱
۱۱ ۳۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۳ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۱ ۱۱ ۳۱ ۱۱ ۲
۱۲ ۱ ۱۲ ۲ ۱۲ ۲ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۴ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۲ ۱۲ ۱ ۱۲ ۳
۱۳ ۲ ۱۳ ۳ ۱۳ ۳ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۵ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۳ ۱۳ ۲ ۱۳ ۴
۱۴ ۳ ۱۴ ۴ ۱۴ ۴ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۶ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۴ ۱۴ ۳ ۱۴ ۵
۱۵ ۴ ۱۵ ۵ ۱۵ ۵ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۷ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۵ ۱۵ ۴ ۱۵ ۶
۱۶ ۵ ۱۶ ۶ ۱۶ ۶ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۸ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۶ ۱۶ ۵ ۱۶ ۷
۱۷ ۶ ۱۷ ۷ ۱۷ ۷ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۹ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۸
۱۸ ۷ ۱۸ ۸ ۱۸ ۸ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۸ ۱۸ ۷ ۱۸ ۹
۱۹ ۸ ۱۹ ۹ ۱۹ ۹ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۹ ۱۹ ۸ ۱۹ ۱۰
۲۰ ۹ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۹ ۲۰ ۱۱
۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۳ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۲
۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۴ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۳
۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۵ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۴
۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۶ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۵
۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۷ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۶
۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۸ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۷
۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۹ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۸
۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۲۰ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۹
۲۹ ۱۸ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۱ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۸ ۲۹ ۲۰
۳۰ ۱۹ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۲ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۱۹ (۳۰)
۳۱ ۲۰ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ معمولاً کبیسه‌های ۳۰ اسفند با ۲۰ مارس و ۲۹ فوریه با ۱۰ اسفند تطبیق داده می‌شوند.

منابعویرایش

 1. تطبیق میانگین یا متوسط سالها
 2. اسفند در سال‌های کبیسه ۳۰ روزه است.
 3. تطبیق میانگین یا متوسط سالها
 4. فوریه در سال‌های کبیسه ۲۹ روزه است.