تفنگ اهرمی

به تفنگهایی که با کشیدن اهرمی که زیر اسلحه قرار دارد مسلح می‌شوند تفنگ اهرمی می‌گویند.

تفنگ اهرمی وینچستر مدل ۱۸۸۷

منابعویرایش