تفنگ کمرشکن

نوعی تفنگ

به تفنگ‌هایی که برای مسلح شدن از وسط اسلحه تا شده و شکسته می‌شوند کمرشکن می‌گویند.

تفنگ کمرشکن
اسلحع دستی IOF 32 کمرشکن
اسلحع دستی Smith & Wesson Model 1 کمرشکن

منابعویرایش